fbpx
Sustained Release pre-workout review of Body and Fit

Sustained Release pre-workout review of Body and Fit

Geschreven door Nathan Albers
Geschatte leestijd: 10 minutenBody&Fit sustained release pre-workout. Ik ging er de afgelopen weken mee trainen. Hier lees je mijn ervaringen, maar vooral de beoordeling van de ingrediënten. 
Sustained Release pre-workout

Pre workout

Ik ben niet altijd positief over pre workouts. In eerdere artikelen heb ik beschreven welke valkuilen je moet proberen te vermijden als je een pre workout koopt. Voordat ik zal uitleggen waarom ik wel happy was met de Body&Fit sustained release pre-workout, zal ik eerst uitleggen waarom het zo moeilijk is mij blij te maken met een pre workout.

Mijn pre workout regels

In een poging zich te onderscheiden van pre workouts van andere aanbieders proberen fabrikanten vaak met nieuwe, zogenaamd ‘revolutionaire’ producten consumenten aan te spreken. Deze kunnen vaak stoffen bevatten wiens werking niet objectief, overtuigend en herhaaldelijk is aangetoond in onderzoek. Ik heb dan ook een paar regels die ik voor mezelf hanteer wanneer ik de aanschaf van een pre workout overweeg. Ik zal nooit een pre workout kopen als:
 • Er hoofdzakelijk ingrediënten inzitten die ik niet ken
 • Niet duidelijk is hoeveel er per ingrediënt in zit
 • Als er teveel ingrediënten zijn toegevoegd.

Onbewezen ingrediënten

Ik beweer niet dat ik alle stoffen ter wereld ken die zouden kunnen bijdragen aan een training. Laat staan dat ik alle onderzoeken naar die stoffen ken. Maar dat hoeft ook niet. Supplementen dienen onder vele omstandigheden onderzocht en getest te worden voordat je met enige overtuiging iets kunt zeggen over hun waarde. Ik ben dus juist niet op zoek naar plantjes die gisteren in de Amazone zijn gevonden of de nieuwst ontdekking van Dr. Oz. In plaats daarvan wil ik juist oude bekende namen zien van supplementen die hun sporen verdiend hebben.

Wanneer onduidelijk is hoeveel je krijgt per ingrediënt

Maar ook als er bekende, bewezen, stoffen in zitten dan nog heb ik daar niet veel vertrouwen in als ik niet weet hoeveel er van er stof in zit. Als er voldoende onderzoek is verricht dan kan je namelijk per ingrediënt ook bepalen wat een effectieve dosering is. Helaas zijn er veel fabrikanten die niet de dosering van de belangrijke stoffen apart vermelden. In plaats daarvan worden deze verzameld onder een term als ‘special blend’. Daardoor kan je niet beoordelen of je per ingrediënt een effectieve dosering binnenkrijgt.

Te weinig van teveel

Rekening houdend met een effectieve dosering kan je je ook afvragen hoe je van bijvoorbeeld 20 stoffen een goede dosering kwijt kunt in een schep poeder van 20 gram. Van sommige stoffen heb je bijvoorbeeld al 5 gram nodig om effectief te zijn. Dat betekent dat als je die stoffen wilt toevoegen dat je dan geen ruimte meer hebt voor 19 andere stoffen. Het effect van sommige stoffen is afhankelijk van de dosering. Voor andere stoffen geldt dat een hoge dosering negatieve effecten kan hebben. Als ik bijvoorbeeld kijk naar creatine dan zijn er ook enkele dagen dat ik mijn inname bewust wat verlaag of zelfs oversla. Maar de dosering die je voor een pre workout nodig hebt is altijd hoog. Dus als je dan ook nog eens voor een complete pre workout kiest dan zit je al snel aan een te hoge dosis creatine. Deze regels zorgen ervoor dat ik bijna nooit een pre workout koop. Bij de meeste pre workouts is er altijd wel iets wat mij niet aan staat. En ik ga natuurlijk niet €20 uitgeven aan iets wat niet voldoet aan mijn standaarden.

Body&Fit sustained release pre-workout

Maar het is dus niet zo dat ik pre workouts volledig afwijs. Een paar jaar geleden heb ik een pre workout gekocht waar ik nog steeds heel tevreden over ben. Maar die was aan de dure kant. Dus toen ik las dat Body&Fit met een sustained release pre workout kwam besloot ik deze eens uit te proberen. Ik kocht een potje voor €16,90.
Sustained Release pre-workout 2
Wat me gelijk opviel was de lange lijst met ingrediënten. Het is altijd een uitdaging voor mij om dan niet gelijk af te haken. Maar ik wist dat ik een pre workout nodig had en besloot het toch een kans te geven.

Beta alanine

Het eerste wat mij opviel was dat er 1,6 gram beta alanine inzit. Dit is meer dan dat ik normaal in een dosering gebruik. Dus dit was een goed begin.

Citrulline

Voor citrulline wordt de dosering niet gegeven. Maar omdat citrulline één van mijn favoriete pre workout ingrediënten is besloot ik het er maar op te wagen.

BCAA’s

Voor BCAA’s wordt ook de dosering niet gegeven. Maar ik had net een potje BCAA’s besteld bij Body&Fit waar ik erg tevreden over ben. Dus ik ging er vanuit dat het hier wel goed zat.

Combinatie citrulline en BCAA’s

Eén van de dingen die je ziet bij pre workouts die ook citrulline en BCAA’s bevatten is dat de dosering van deze twee stoffen samen 6 gram is. Maar als je dan de losse producten van Body&Fit bekijkt dan zie je dat je hiervoor bijna €20 moet betalen. Dat was dus een mooie deal dacht ik zo.

Cafeïne

Ook de hoeveelheid cafeïne wordt niet gegeven. Maar omdat ik tegenwoordig iets vaker met een pre workout train dan in het verleden heb ik wel een idee hoeveel ik kan hebben. En het voelde alsof ik nog wel ruimte had voor extra cafeïne.

N-acetylcysteïne

N-acetylcysteïne is een onbekende stof voor mij. Maar het stond ook niet op mijn lijstje van stoffen die ik kende noch op de lijst van stoffen die ik niet kende. Het is een stof waar ik me in ga verdiepen.

Smaak en ervaring

Ik nam een schepje van 20 gram ongeveer 45 minuten voor mijn training. Ik kreeg een zoete smaak in mijn mond. Wat ik opmerkte is dat mijn maag stil was. Dat heb ik wel eens anders gehad met pre workouts. Handig om te weten voor mensen die voor het eerst een pre workout gebruiken.

Handen die letterlijk jeuken om naar de gym te gaan

Ik trainde de laatste tijd vaker ‘s avonds. En als je dan om 8 uur ‘s avonds pas je pre workout neemt dan kan het gebeuren dat je om 1 uur ‘s nachts nog steeds wakker ligt. Dat heb ik nu al een paar keer meegemaakt. Maar omdat deze pre workout de ingrediënten heeft die ik ook los bestel hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Ik voelde me wel een beetje gek. Want mijn handen jeukten letterlijk om naar de gym te gaan. Ik denk dat dat iets met de sustained release beadlets te maken heeft.

Zoete smaak, stille maag

Na een uur of 2 voelde ik nog steeds het effect van de pre workout. Geen hartkloppingen, tintelingen of dergelijke bijwerkingen. Wel voelde ik me lekker. Een soort van natuurlijke euforie. Ik denk dat ik het beste het gevoel kan omschrijven als een soort van vakantie gevoel. Na mijn training was ik moe, maar voldaan. Normaal voel ik me na een training uitgeput. Dat was nu minder. Ik voelde me opgeladen. Alsof ik nog wel een setje extra had kunnen doen.

Sustained release beadlets

Na mijn training dronk ik nog een shake met proteïne. En ik kan me voorstellen dat de sustained release beadlets er voor hebben gezorgd dat ik niet direct in een catabolische toestand terecht kwam.

Conclusie

De Body&Fit sustained release pre workout is een complete pre workout die een goede basis biedt voor een effectieve training. Je kunt er zelf voor kiezen om bepaalde stoffen toe te voegen in de vorm van losse supplementen. Ik vind het altijd leuk om nieuwe pre workouts uit te proberen. En ik denk dat deze pre workout een blijvertje is. Ik ga de volgende keer wel voor de blauwe bessen smaak. Ik had nu per ongeluk de watermeloen smaak besteld. De volgende keer wil ik iets schrijven over de kracht van een goede planning. En dat dat minstens zo belangrijk is als de pre workout die je gebruikt.
Hoi! Ik ben Robbert. Een personal trainer met een passie voor krachttraining en voeding. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd over training en voeding. En dat wil ik graag met je delen. Volg mij ook op Instagram: https://www.instagram.com/robbert_van_vugt/ Body&Fit sustained release pre-workout. I’ve been training with it for the past few weeks. Here you can read my experiences, but especially the assessment of the ingredients.
Sustained Release pre-workout

Pre workout

I’m not always positive about pre workouts. In previous articles, I’ve described the pitfalls you should try to avoid when buying a pre workout. Before I explain why I was happy with the Body&Fit sustained release pre-workout, I’ll first explain why it’s so difficult to please me with a pre workout.

My pre workout rules

In an attempt to differentiate themselves from pre workouts from other providers, manufacturers often try to appeal to consumers with new, supposedly ‘revolutionary’ products. These can often contain substances whose effects have not been objectively, convincingly, and repeatedly demonstrated in research. So, I have a few rules that I adhere to when considering the purchase of a pre workout. I will never buy a pre workout if:
 • It mainly contains ingredients I don’t know
 • It’s not clear how much of each ingredient is included
 • There are too many ingredients added.

Unproven ingredients

I’m not claiming that I know all the substances in the world that could contribute to a workout. Let alone that I know all the research on those substances. But that’s not necessary either. Supplements need to be researched and tested under many conditions before you can say anything about their value with any conviction. So, I’m not looking for plants that were found in the Amazon yesterday or the latest discovery from Dr. Oz. Instead, I want to see familiar names of supplements that have earned their stripes.

When it’s unclear how much you’re getting per ingredient

But even if there are familiar, proven substances in it, I still don’t have much confidence if I don’t know how much of each substance is in it. If enough research has been done, you can determine the effective dosage per ingredient. Unfortunately, many manufacturers do not separately list the dosage of the important substances. Instead, these are collected under a term like ‘special blend’. This means you cannot assess whether you are getting an effective dosage per ingredient.

Too little of too much

Taking into account an effective dosage, you can also ask yourself how you can fit a good dosage of, for example, 20 substances into a scoop of powder of 20 grams. For some substances, you already need 5 grams to be effective. That means if you want to add those substances, you won’t have room for 19 other substances. The effect of some substances depends on the dosage. For other substances, a high dosage can have negative effects. For example, when I look at creatine, there are also a few days when I consciously lower my intake or even skip it. But the dosage you need for a pre workout is always high. So, if you also choose a complete pre workout, you quickly end up with too high a dose of creatine. These rules mean that I hardly ever buy a pre workout. With most pre workouts, there’s always something that doesn’t appeal to me. And of course, I’m not going to spend €20 on something that doesn’t meet my standards.

Body&Fit sustained release pre-workout

But that doesn’t mean I completely reject pre workouts. A few years ago, I bought a pre workout that I’m still very satisfied with. But it was on the expensive side. So, when I read that Body&Fit came out with a sustained release pre workout, I decided to give it a try. I bought a jar for €16.90.
Sustained Release pre-workout 2
What immediately struck me was the long list of ingredients. It’s always a challenge for me not to immediately give up. But I knew I needed a pre workout and decided to give it a chance anyway.

Beta alanine

The first thing I noticed was that it contains 1.6 grams of beta alanine. This is more than I normally use in a dose. So, this was a good start.

Citrulline

The dosage for citrulline is not given. But because citrulline is one of my favorite pre workout ingredients, I decided to take the risk.

BCAA’s

The dosage for BCAA’s is also not given. But I had just ordered a jar of BCAA’s from Body&Fit that I’m very satisfied with. So, I assumed it was fine.

Combination of citrulline and BCAA’s

One of the things you see in pre workouts that also contain citrulline and BCAA’s is that the dosage of these two substances together is 6 grams. But if you look at the separate products from Body&Fit, you’ll see that you have to pay almost €20 for this. So, I thought that was a good deal.

Caffeine

The amount of caffeine is also not given. But because I’ve been training with a pre workout a bit more often lately than in the past, I have an idea of how much I can handle. And it felt like I still had room for extra caffeine.

N-acetylcysteine

N-acetylcysteine is an unknown substance to me. But it wasn’t on my list of substances I knew, nor on the list of substances I didn’t know. It’s a substance I’m going to look into.

Taste and experience

I took a scoop of about 20 grams about 45 minutes before my workout. I got a sweet taste in my mouth. What I noticed is that my stomach was quiet. I’ve had different experiences with pre workouts before. Handy to know for people who are using a pre workout for the first time.

Hands that literally itch to go to the gym

I’ve been training more often in the evenings lately. And if you take your pre workout at 8 pm, for example, you might still be lying awake at 1 am. I’ve experienced that a few times now. But because this pre workout has the ingredients that I also order separately, I don’t have to worry about that. I felt a bit weird though. Because my hands literally itched to go to the gym. I think that has something to do with the sustained release beadlets.

Sweet taste, quiet stomach

After about 2 hours, I still felt the effects of the pre workout. No palpitations, tingling, or other side effects. But I did feel good. A kind of natural euphoria. I think the best way to describe the feeling is like a sort of vacation feeling. After my workout, I was tired but satisfied. Normally I feel exhausted after a workout. That was less now. I felt charged. Like I could have done an extra set.

Sustained release beadlets

After my workout, I drank a shake with protein. And I can imagine that the sustained release beadlets prevented me from immediately entering a catabolic state.

Conclusion

The Body&Fit sustained release pre workout is a complete pre workout that provides a good basis for an effective workout. You can choose to add certain substances in the form of separate supplements. I always enjoy trying out new pre workouts. And I think this pre workout is a keeper. Next time, I’ll go for the blueberry flavor. I accidentally ordered the watermelon flavor this time. Next time, I want to write about the power of a good plan. And how that’s just as important as the pre workout you use.

References

 1. Reid MB, Stokić DS, Koch SM, Khawli FA, Leis AA. N-acetylcysteine inhibits muscle fatigue in humans. J Clin Invest. 1994;94(6):2468–2474. doi:10.1172/JCI117615
 2. Kerksick C, Willoughby D. The antioxidant role of glutathione and N-acetyl-cysteine supplements and exercise-induced oxidative stress. J Int Soc Sports Nutr. 2005 Dec 9;2:38-44. doi: 10.1186/1550-2783-2-2-38. PubMed PMID: 18500954; PubMed Central PMCID: PMC2129149.
 3. Rhodes KM, Baker DF, Smith BT, Braakhuis AJ. Acute Effect of Oral N-Acetylcysteine on Muscle Soreness and Exercise Performance in Semi-Elite Rugby Players. J Diet Suppl. 2018 Jun 29:1-11. doi: 10.1080/19390211.2018.1470129. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29958049.
 4. Smith JR, Broxterman RM, Ade CJ, et al. Acute supplementation of N-acetylcysteine does not affect muscle blood flow and oxygenation characteristics during handgrip exercise. Physiol Rep. ;4(7):e12748. doi:10.14814/phy2.12748
faq-guy-on-phone

Personal Trainer? Check out the All-in-one training and nutrition software!

Completely new version with everything you need to make your personal training even more personal and automate your business.
Available to everyone from spring 2024, sign up for a special launch discount.

Register for launch discount
faq-guy-on-phone

Personal Trainer? Check out the All-in-one training and nutrition software!

Completely new version with everything you need to make your personal training even more personal and automate your business.
Available to everyone from spring 2024, sign up for a special launch discount.

Sign up for a launch discount
 • Spiermassa
 • Sterker worden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Meer artikelen